Wikipedia

Rezultatele căutării

miercuri, 3 iulie 2013

REGULAMENTUL-CADRU pentru BIBLIOTECILE PUBLICE
REGULAMENTUL-CADRU de
ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE
a BIBLIOTECILOR PUBLICE
- proiect -

*    propun eliminarea
**  propun introducerea

Felicitări !

       
Am lucrat la mai multe acte legislative privind bibliotecile şi constat că prezentul document are o structură coerentă.
Îmi permit, totodată, să sugerez câteva modificări în acest document de maximă importanţă pentru bibliotecile publice.
Dacă e nevoie putem avea o discuţie pentru a prezinta argumentele ce susţin anumite schimbări în text.
Prin noul Regulament-cadru trebuie democratizată activitatea managerială din Biblioteca Publică românească şi stabilit, clar, raportul dintre ordonatorul de credite şi Biblioteca Publică.
Mai sunt de modificat şi alte lucruri, e drept mai mărunte.
Nu în toate bibliotecile publice a fost o conducere postdecembristă democratică, ci, deseori,  autoritară.
În câteva, a fost chiar dictatură, sub protecţii înalte, unde Conducătorii şi-au bătut joc de personalul instituţiei, făcând şi tot felul inginerii financiare în interes personal.
Am scris şi vorbit, de-a lungul timpului, despre toate aceste aspecte.
Am stat de vorbă cu sute şi sute de bibliotecari, în calitate de lector-formator, în toţi aceşti ani şi ştiu foarte bine ce spun.
Ministerul Culturii s-a derobat, de multe ori, de responsabilitatea vegherii asupra respectării legislaţiei în bibliotecile publice, de multe ori chiar acceptând încălcarea principiilor democratice şi a legislaţiei biblioteconomice, dând cinstea pe ruşine.
E bine să aibă loc, la final, o dezbatere cu toţi cei care au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea regulamentului-cadru pentru aşi argument propunerile.
Doar de voi, bibliotecarii publici, depinde întronarea democraţiei în instiuţiile în care lucraţi.

P.S. Pe domnul scriitor de fiction îl informez că Biblioteca Publică nu se ocupă, în principal, de cartea beletristică, cum este înclinat să creadă, ca de altfel mulţi semeni, ci de stocarea, prelucrarea şi diseminarea INFORMAŢIEI. Pe orice timp de suport. Punând la dispoziţia utilizatorilor tehnologii de ultimă generaţie în vederea accesării.
Propaganda comunistă a redus premeditat misiunea Bibliotecii Publice, fiindcă nu era interesată ca oamenii să fie informaţi. Au pus beletristica pe post de drog cultural, cu scopul vădit al îndoctrinării ideologice. Domnia sa trebuie să fie primul interesat în promovarea propriilor creaţii. Noi îl putem ajută cu o lansare de carte, cu o prezentare. Dacă sunt valoroase căţile îi vor fi cumpărate şi vor intra, bineînţeles, şi în Biblioteca Publică, dacă nu …


Cu toată consideraţia,

Sergiu Găbureac


Tel.  0731 936.615 - 0752 975.130  


Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de tip enciclopedic, cu funcţiuni complexe de centru de informare şi cultural-educaţionale, care sunt puse în slujba unei comunităţi locale sau judeţene si sunt integrate, alaturi de autoritaţile administraţiei publice de la acest nivel, în acţiunile specifice de implementare în teritoriu a politicilor de e-guvernare si de administrare.
             (2) Bibliotecile publice, potrivit principiilor de baza ale tuturor programelor de dezvoltare durabilă, au rol de importanţa strategică în cadrul societaţii informaţiei si al comunitaţilor locale. (conform art. 1, alin „a)” din Legea nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare);*
 * propun reformularea
             (3) Bibliotecile publice permit accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, bazele de date, dotările IT, şi la alte surse de informare destinate publicului; asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, documentării, comunicării, cercetării, lecturii, educaţiei pe tot parcursul vieţii, dezvoltării personalitaţii utilizatorilor, petrecerii timpului liber fără deosebire de statut social ori economic, vârsta, sex, apartenenţa politică, religioasă ori etnică.
Art. 2. - (1) Dupa forma de constituire şi de administrare a patrimoniului, bibliotecile publice sunt de drept public sau de drept privat.
(2) Bibliotecile publice de drept public se înfiinţează şi se organizează la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cu rang de: comună, oraş, municipiu / municipiu resedinţă de judeţ / municipiu resedinţă de regiune, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene; ele*** funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare si funcţionare, elaborate în condiţiile legii şi ale prezentului regulament-cadru, si aprobate de autoritaţile tutelare.
 (3) Bibliotecile publice de drept privat se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice, în condiţiile legii.
Art.3. – (1) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale trebuie să asigură condiţiile materiale, financiare, precum şi resursele umane necesare funcţionării continue, în condiţiile legii, a bibliotecilor de drept public înfiinţate şi organizate în subordinea lor.
 (2) Bibliotecile publice de drept public pot fi desfiinţate doar în cazul încetării activităţii autoritaţilor care le-au înfiinţat sau finanţat, si numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă publică de drept public, în termen de maximum 90 de zile, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.4. - (1) Bibliotecile de drept public sunt instituţii non-profit, finanţate, după caz, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sau judeţene sau regionale; iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau în cele ale instituţiilor tutelare.
 (2) Bibliotecile de drept public pot realiza venituri proprii din obiectul de activitate şi pot accesa fonduri nerambursabile, pe baza de programe sau proiecte cu finanţare internă / externă, având responsabilitatea gestionării şi utilizării acestor resurse în condiţiile legii.
(3) Bibliotecile publice de drept privat sunt finanţate de către persoanele juridice sau fizice tutelare şi pot fi susţinute financiar şi de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităţilor locale, pe baza de programe sau proiecte, în condiţiile în care se angajează să susţină activităţi specifice bibliotecilor de drept public.
 (4) Bibliotecile publice pot fi finanţate şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum si de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
Art.5. - Dupa forma de organizare, bibliotecile publice sunt instituţii cu sau fără personalitate juridică.
Art.6. - Bibliotecile publice pot oferi utilizatorilor persoane juridice sau persoane fizice, în condiţiile legii şi cu avizul autoritaţii tutelare, unele servicii pe baza de tarife, constând în principal din: închirieri temporare de spaţii, activităţi bibliografice şi documentare complexe, tehnoredactare, copiere şi multiplicare de documente indiferent de tipul de suport, traduceri, împrumut interbibliotecar, împrumut de bunuri culturale şi de documente din categoria celor nespecifice colecţiilor destinate împrumutului la domiciliu.
Art.7. - Fondurile extrabugetare constituite la biblioteca publică în condiţiile art. 4 (4), art. 6 si art. 57 (1) din prezentul Regulament-cadru, precum si contravaloarea serviciilor / tipizatelor de înscriere rămân la dispoziţia bibliotecilor publice şi se utilizează, după caz, pentru construirea şi amenajarea propriilor spaţii de bibliotecă, dezvoltarea colecţiilor de documente, sau modernizarea, informatizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă, atribuirea de premii pentru utilizatori; iar disponibilul financiar provenit din aceste surse, si existent la sfârşitul anului, se reportează în anul urmator, cu aceeaşi destinaţie.

Capitolul II. Subsistemul bibliotecilor publice

Art. 8. - Subsistemul bibliotecilor publice se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public, precum si din biblioteci de drept privat şi face parte din sistemul naţional de biblioteci, care este parte integrantă a sistemului informaţional naţional.
Art. 9. - Din categoria bibliotecilor de drept public fac parte:
a. Biblioteca Publică* Metropolitana Bucureşti;
b. bibliotecile publice regionale;
c. bibliotecile publice* judeţene;
d. bibliotecile publice* municipale şi orăseneşti;
e. bibliotecile publice* comunale.
Art. 10. - (1) Biblioteca Publică Metropolitană Bucureşti este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2) Activitatea Bibliotecii Publice Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul Municipiului Bucureşti.
(3) Biblioteca Publică Metropolitană Bucureşti coordonează, controlează şi îndrumă metodologic activitatea bibliotecilor publice din oraşele şi comunele regiunii Muntenia, unitate teritorial-administrativă pentru care îndeplineşte atribuţii de bibliotecă publică regională.
Art. 11. - (1) Bibliotecile publice regionale  sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţioneaza în fiecare municipiu reşedinţă regională, în subordinea consiliilor regionale.
(2) Activitatea bibliotecilor publice regionale este finanţată din bugetul regiunii respective.
(3) Bibliotecile publice regionale îndeplinesc şi funcţia de biblioteci publice pentru municipiile resedinţă regională; în scopul exercitării în mai bune condiţii a acestei funcţii, bibliotecile regionale vor fi finanţate de către consiliile municipale, pe baza realizarii de proiecte sau programe privind: lucrari de investiţii, achiziţii de documente, dotari cu noi tehnologii de informare si comunicare (ICT) pentru utilizatori, programe culturale si de informare cu impact asupra membrilor comunitaţii locale.
(4) Bibliotecile publice regionale au şi rol de control şi coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza regiunii în care îşi desfăşoară activitatea.
(5) Activitatea bibliotecilor judeţene se organizeaza, se structurează şi se dimensionează atât prin raportare la populaţia şi necesitaţile specifice ale întregii comunităţi regionale, cât si potrivit atribuţiilor de coordonare metodologica şi de livrare a unor servicii specifice în plan regional.
Art. 11a. - (1) Bibliotecile publice judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţioneaza în fiecare municipiu reşedinţă judeţeană, în subordinea consiliilor judeţene.
(2) Activitatea bibliotecilor publice judeţene este finanţată din bugetul judeţului respectiv.
(3) Bibliotecile publice judeţene îndeplinesc şi funcţia de biblioteci publice pentru municipiile resedinţă judeţeană; în scopul exercitării în mai bune condiţii a acestei funcţii, bibliotecile judeţene vor fi finanţate de către consiliile municipale, pe baza realizarii de proiecte sau programe privind: lucrari de investiţii, achiziţii de documente, dotari cu noi tehnologii de informare si comunicare (ICT) pentru utilizatori, programe culturale si de informare cu impact asupra membrilor comunitaţii locale.
 (4) Bibliotecile publice judeţene au şi rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza judeţului în care îşi desfasoară activitatea.
(5) Activitatea bibliotecilor judeţene se organizează, se structurează şi se dimensionează atât prin raportare la populaţia şi necesitaţile specifice ale întregii comunităţi judeţene, cât si potrivit atribuţiilor de coordonare metodologica şi de livrare a unor servicii specifice în plan judeţean.
Art. 12. - (1) Bibliotecile publice municipale şi orăşeneşti sunt biblioteci de drept public, cu sau fara personalitate juridică.
 (2) Bibliotecile publice municipale şi orăşeneşti se organizează şi funcţionează în subordinea consiliilor municipale şi orăşeneşti, cu excepţia celor din municipiile resedinţă regională şi judeţeană.
(3) Activitatea bibliotecilor publice municipale si bibliotecilor orasenesti se finanţează din bugetul municipiilor sau oraşelor pe raza cărora funcţionează.
Art. 13. - (1) Bibliotecile publice comunale se organizează şi funcţionează în toate satele, reşedinţă comunală, în subordinea consiliilor locale.
(2) Pentru îmbunătăţirea servirii cerinţelor de informare, documentare, comunicare, lectură, educaţie şi recreere ale populaţiei din mediul rural, bibliotecile comunale pot organiza filiale sau puncte de informare, lectură şi împrumut în satele componente ale comunei, în parteneriat ori pe structura bibliotecilor şcolare din localităţile respective.
(3) Activitatea bibliotecilor comunale şi a filialelor sau punctelor de informare, lectură si împrumut ale acestora se finanţează din bugetul comunei respective.
Art. 14. - Bibliotecile publice de drept privat pot fi înfiinţate, organizate şi finanţate pe teritoriul României de către persoane fizice sau juridice române ori străine, pe baza metodologiei elaborate de Comisia Naţională a Bibliotecilor.

Capitolul III.  Funcţii, atribuţii şi activităţi specifice

Art. 15. – (1) Bibliotecile publice îndeplinesc funcţii specifice de centre locale, cu atribuţii si activitaţi polivalente îndomeniile informării, documentărtii, cercetării, lecturii, asimilarii tehnologiilor IT, comunicării, socializării şi petrecerii timpului liber, precum şi în cele educaţionale şi cultural-artistice.
(2) În îndeplinirea acestor funcţii, bibliotecile publice sunt parteneri ai autorităţilor administraţiei publice, promovând şi servind politicile, programele şi proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul comunităţilor locale.
Art. 16. - Bibliotecile publice, ca instituţii de cultura multinformaţionale ce fac parte integrantă din sistemul informaţional naţional, îndeplinesc în condiţiile articolului precedent şi corespunzator nivelului de organizare, resurselor alocate şi cerinţelor comunitaţii în slujba cărora se afla, următoarele atribuţii, cu respectarea prevederilor legale privind elaborarea şi / sau dezvoltarea sistemului de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi:
a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi valorifică stiinţific colecţii enciclopedice de documente, indiferent de formatul şi suportul material al acestora; Biblioteca Publică Metropolitană Bucureşti, precum şi bibliotecile regionale şi judeţene organizează, în condiţiile legii, şi Depozitul legal local;
b) asigură, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi normelor biblioteconomice de circulaţie a colecţiilor, servicii de împrumut a documentelor la domiciliu si de consultare a acestora sau în săli specializate sau module/zone de lectură, de documentare, cercetare, informare comunitară, lectura şi educaţie, prin secţii, filiale ori puncte de informare şi împrumut;
c) achiziţionează, constituie şi dezvolta baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi / sau automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
d) asigură accesul utilizatorilor la tehnologiile de informare şi comunicare (ICT), oferă asistenţa de specialitate şi, după caz, contribuie la însuşirea unor abilitaţi în domeniu de către diferite categorii de utilizatori, interesate de utilizarea acestor resurse;
e) asigură, potrivit responsabilitaţilor asumate prin accederea în programe naţionale, continuitatea si consolidarea serviciilor publice astfel create, de utilizare şi dezvoltare a resurselor ICT puse la dispoziţia utilizatorilor, de pregatire adecvată a propriului personal şi de iniţiere a persoanelor defavorizate din cadrul comunitaţii în utilizarea noilor tehnologii;
f) desfasoară sau oferă, la cerere, activităţi / servicii de informare bibliografică şi de documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; Biblioteca Publică Metropolitana Bucureşti şi bibliotecile regionale elaborează, editează ori conservă în baza de date bibliografia locală curentă şi retrospectivă, realizată la nivelul comunităţilor locale; sau judeţene;
g) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor, si la alte colecţii ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi comunicare la distanţă;
h) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie pe tot parcursul vieţii;
i) efectuează, în scopul valorificării stiinţifice a colecţiilor şi stimulării interesului pentru studiu,  cercetare, documentare şi lectură, în domeniul biblioteconomiei, stiinţelor informării şi al sociologiei lecturii; organizează reuniuni stiinţifice, dezbateri, ateliere, activităţi cultural-artistice şi alte acţiuni de profil; redactează şi editează produse culturale necesare membrilor
comunitaţii;
j) întocmesc periodic rapoarte de activitate şi analize de autoevaluare a activităţii, rapoarte statistice de utilizare a bibliotecii (PROBIP), precum şi sondaje de evaluare a gradului de satisfacţie al utilizatorilor, a nevoilor de informare şi cunoaştere ale non-utilizatorilor bibliotecii.
Art. 16. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce le revin în condiţiile legii, potrivit nivelului de organizare, potenţialului de dezvoltare a serviciilor specifice, cerinţelor utilizatorilor activi si virtuali, precum si în baza programelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung a localităţilor, bibliotecile publice realizează, în principal, urmatoarele activităţi:
a. colecţionează documentele necesare organizării optime a activităţii de informare, cercetare, documentare şi lectură la nivelul comunitaţilor locale / judeţene / regionale, realizând completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii, legate, schimb interbibliotecar si prin alte surse legale;
b. realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor de bibliotecă, în sistem tradiţional şi / sau automatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare;
c. efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor, în sistem tradiţional sau automatizat, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare;
d. efectuează operaţiuni de împrumut a documentelor pentru studiu, informare, documentare, lectură sau recreere la domiciliu sau în săli specializate / module de lectură, audiţii şi vizionări, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice;
e. completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu constituite în colecţii speciale, iar în cazul bibliotecilor regionale şi judeţene efectuează aceleaşi operaţii pentru documentele cu regim de depozit legal;
f. oferă informaţii bibliografice şi întocmeşte, la cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de interes şi temelor de cercetare stabilite la nivelul bibliotecii şi al organizaţiilor cu care se afla în relaţii de parteneriat, bibliografii tematice, sinteze, buletine si liste bibliografice, ghiduri si alte materiale specifice;
g. asigură satisfacerea unor interese de studiu, documentare şi informare prin practicarea, la cererea utilizatorilor, a împrumutului interbibliotecar de publicaţii, în plan intern şi internaţional;
h. efectuează activitaţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, iar după caz, în condiţiile legii, are responsabilitatea asigurării / solicitării unor condiţii adecvate de protecţie şi pază a întregului patrimoniu;
i. întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizica sau valorica a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii si ale propriilor regulamente pentru utilizatori;
j. elimină, periodic, din colecţii documentele uzate moral sau fizic;
k. organizează activităţi de formare şi informare a utilizatorilor prin dezvoltarea culturii informaţiei, promovarea serviciilor bibliotecii şi a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi prin realizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală, de comunicare a colecţiilor, de iniţiere a utilizatorilor în folosirea resurselor TIC, de sprijinire şi promovare a valorilor ce ilustrează specificul local şi diversitatea culturală;
l. organizează acţiuni de sondare a intereselor de informare, documentare, studiu, lectură şi recreere ale utilizatorilor activi şi potenţiali, alte activităţi de marketing sau de promovare a serviciilor de bibliotecă;
m. iniţiază proiecte, programe, parteneriate inter-organizaţionale şi forme de cooperare bibliotecară pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, sporirea vizibilităţii şi a impactului bibliotecii în comunitate, formarea continuă a personalului şi atragerea unor surse de finanţare.

Capitolul IV.  Colecţiile bibliotecilor publice

A. Structura colecţiilor
Art. 17. - (1) Colecţiile bibliotecilor publice sunt formate, după caz, din urmatoarele categorii de documente:
a. cărţi;
b. publicaţii seriale;
c. manuscrise;
d. microformate (microfilme, microfise);
e. documente cartografice;
f. documente de muzică tiparite (partituri);
g. documente audiovizuale (discuri, benzi magnetice, casete audio si video, CD, DVD);
h. documente grafice (gravuri, picturi, reproduceri de arta plastica);
i. documente electronice (CD-ROM, baze de date pentru seriale electronice, documente digitale, e-books );
j. documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;
k. documente arhivistice;
l. programe de calculator
m. alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
(2) Colecţiile bibliotecilor publice pot cuprinde si alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite în colecţii sau provenite din donaţii;
(3) Bibliotecile publice pot deţine şi unele documente din categoria celor care fac parte din fondul arhivistic naţional, când acestea provin din colecţiile lor tradiţionale ori din donaţii, precum şi în cazul achiziţionării acestora ca documente absolut necesare bibliotecii, în condiţiile legii.
Art. 18. - În funcţie de vechimea, raritatea, unicitatea, provenienţa si valoarea culturală, documentele aflate în colecţiile bibliotecilor publice au, în condiţiile legii, statut de bunuri culturale comune sau de bunuri culturale de patrimoniu.
Art. 19. – (1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe si au regim de obiecte de inventar.
                  (2) Colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în funcţie ce accesul utilizatorilor, tipul de documente. organizarea colecţiilor şi circulaţia documentelor, în colecţii destinate împrumutului la domiciliu si colecţii destinate consultării în săli specializate, de informare şi documentare, de lectură sau de audiţii.
Art. 20. - (1) Documentele din categoria bunurilor culturale de patrimoniu sunt mijloace fixe, sunt constituite în colecţii speciale sau în regim de depozit legal; ele şi sunt evidenţiate şi gestionate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Bunurile culturale de patrimoniu şi cele cu regim de depozit legal sunt destinate exclusiv conservării şi valorificării prin studii şi cercetări; iar consultarea lor se face numai în spaţii special amenajate,  si cu respectarea strictă, în cursul manipulării / utilizarii, a tuturor cerinţelor de bună conservare.

B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor

Art. 21. - (1) Colecţiile bibliotecilor publice se constituie si se dezvoltă prin diverse forme de achiziţie: cumparare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, sponsorizări sau activităţi editoriale proprii; colecţiile Bibliotecii Publice Metropolitane Bucuresti şi ale bibliotecilor regionale / judeţene se dezvoltă, în condiţiile legii, şi prin Depozit legal local.
(2) Colecţiile unei biblioteci publice trebuie sa asigure minimum un exemplar din documentele specifice pentru împrumutul la domiciliu pentru fiecare locuitor, prin raportare la populaţia comunităţii locale în care funcţionează biblioteca.
Art. 22. - Evidenţa documentelor din colecţiile bibliotecilor publice se face în sistem tradiţional şi / sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice.
Art. 23. - (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele bibliotecilor publice se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi specificaţie, proces-verbal de donaţie, chitanţa/nota de comanda pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, chitanţa de achitare etc.
(2) Pentru documentele primite de biblioteca publică fara act însoţitor de provenienţa este obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă.
(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în biblioteca publică se face, indiferent de modalitatea procurării sau primirii acestora, în maximum 48 de ore.
(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat furnizorului / expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru remedierea situaţiei constatate.
(5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost facute abonamente trebuie sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine în exclusivitate personalului responsabil.
Art. 24. - (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de bibliotecă, prin care, de regulă, se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar; fac excepţie publicaţiile carte, care pot avea, după caz, şi 24 p.
(2) În vederea înregistrarii în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi cotidianele şi săptamânalele, se constituie în volume de bibliotecă prin legarea mai multor numere la un loc, de regula lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii înregistrate pe suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea-suport: disc, banda magnetică, CD, DVD, casetă, microfilm etc.
Art. 25. - (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare tipizate, astfel:
a) evidenţa globală - pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau ieşite. , iar Anual se face şi calcularea existentului;
b) evidenţa individuală - pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă;
c) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale - pe fişe tipizate, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă;
d) evidenţa analitică - pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
(2) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor sub semnătura lizibilă în rubrica „observaţii” sau în procese-verbale ale căror numere se înscriu în aceeaşi rubrică.
Art. 26. - (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional.
(2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, inclusiv iesirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional.
Art. 27. - (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila acesteia, care se aplica: pe verso paginii de titlu; pe ultima pagina imprimată, la sfârştul textului; pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi / sau nenumerotate.
2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecarui volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinatatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei etichete, inclusiv cod de bare, în condiţiile art. 27, alin. (1), cu excepţia filelor nenumerotate.
Art. 28. (1) Bibliotecile publice trebuie să îşi dezvoltă continuu colecţiile, prin achiziţii la zi şi retrospectiv, pentru a asigura o rată minimă de înnoire a colecţiilor situată între 10-15 ani. În aceleasi condiţii şi potrivit nivelului lor organizaţional, bibliotecile publice trebuie sa îşi sporeasc şi îşi diversifică colecţiile cu minimum 50 de exemplare/an la 1.000 de locuitori din comunitatea pentru care funcţionează.
(2) Rata de înnoire a colecţiilor este reprezentată de raportul dintre totalul documentelor existente în fondul bibliotecii şi totalul documentelor achiziţionate de aceasta în ultimul an de referinţă.

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor
Art. 29. - (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, bibliotecile publice au obligaţia ca, în continuarea operaţiunilor de evidenţă, să realizeze si activităţile specifice de prelucrare curentă şi retrospectivă a documentelor intrate sau aflate în colecţiile lor, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional sau automatizat.
(2) Fiecare stoc de documente trebuie prelucrat şi pus la dispoziţia utilizatorilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în biblioteca.
(3) Documentele pot fi puse la dispoziţia utilizatorilor numai după prelucrarea lor biblioteconomică integrală şi dupa transferarea lor în compartimentele de relaţii cu publicul.
Art. 30. – (1) Bibliotecile publice constituie, organizează şi dezvoltă, în funcţie de dimensiunile şi diversitatea colecţiilor, structura utilizatorilor şi cerinţele lor de informare, un sistem de cataloage, în regim tradiţional şi / sau automatizat, compus în principal din:
a. catalogul de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi / sau prelucrare a colecţiilor, pentru uz intern;
b. catalogul alfabetic pentru public, pe nume de autori si titluri, care grupează descrierile bibliografice ale documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor si/sau a titlurilor;
c. catalogul sistematic pentru public, în care descrierile documentelor sunt grupate dupa conţinutul lor, pe domenii de cunoastere, conform indicilor C.Z.U.;
d. catalogul tematic sau pe subiecte pentru public, în care descrierile documentelor sunt grupate potrivit intereselor de informare şi documentare, pe teme sau subiecte de viu interes;
e. catalogul presei, în care descrierile publicaţiilor seriale sunt ordonate alfabetic, cu menţionarea anilor şi numerelor de apariţie existente în colecţiile bibliotecii;
f. catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice, respectiv: discuri, benzi magnetice, CD-uri, DVD-uri, casete audio, casete audiovideo, CD-Rom etc.;
g. catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit aşezării acestora în rafturi.
(2) În toate situaţiile constituiri unor cataloage electronice, acestea vor înlocui, cumula si diversifica funcţiile de informare ale unor cataloage tradiţionale, care pot fi astfel îngheţate.
Art. 31. - Pentru o corecta şi rapida informare a utilizatorilor, între sistemul de cataloage al bibliotecii şi colecţiile de documente ale acesteia trebuie sa existe o concordanţă deplină.

D. Organizarea , conservarea si gestionarea colecţiilor

Art. 32. - (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului la domiciliu se păstrează în secţii, filiale sau puncte de informare şi împrumut, în condiţii climatice adecvate (temperatură şi umiditate, conform normativelor). Documentele sunt ordonate potrivit cotei sistematico-alfabetice sau tematic. Documentele se comunică publicului în proporţie de 70% - 100% în sistem de acces liber la raft. ul cu publicaţii.
(2) Colecţiile de documente, cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în exclusivitate consultarii în săli specializate / module de lectură, de audiţii sau vizionare, se pastrează în depozite sau încăperi speciale, în care, de regulă, documentele sunt conservate şi ordonate potrivit cotei de format, tipului de suport material sau tematicii.
(3) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale de patrimoniu sunt constituite şi conservate în colecţii speciale ori în depozit legal local şi sunt pastrate în depozite sau încăperi speciale, potrivit particularităţilor de conservare, tipului de suport material, cotei de format sau altor criterii, istoriceşte adoptate.
Art. 33. - Documentele bibliotecilor publice se constituie în gestiuni, la nivelul tuturor compartimentelor în care acestea sunt încredinţate temporar unui bibliotecar sau unei echipe de bibliotecari, pentru a fi, după caz, organizate, conservate şi / sau utilizate în relaţie directă / indirectă cu utilizatorii publicul.
Art. 34. - (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund material pentru lipsurile din inventar.
(2) Bibliotecarii din gestiunile în care este permis accesul liber al utilizatorilor la documente beneficiază, în condiţiile legii, de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală ca urmare datorata a unor cauze care nu au putut fi înlaturate ori a unor pagube provocate din riscul minimal al serviciului.
(3) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii, care nu implică o răspundere personală a gestionarilor, conducerea bibliotecii va efectua o analiză atentă a împrejurărilor care au condus la producerea pagubei şi, după caz, va dispune scoaterea din evidenţe a documentelor distruse, fără a stabili ori a percepe sume imputabile.
Art. 35. - (1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral pot fi eliminate din colecţiile bibliotecilor publice, în condiţiile legii, la minimum 6 luni de la achiziţie, după minimum 18 împrumuturi la domiciliu şi verificarea stării fizice a documentelor de către comisia de avizare a propunerilor de casare.
(2) Eliminarea documentelor se efectuează:
a) cu aprobarea conducerii bibliotecii în cazul bibliotecilor publice cu personalitate juridică, la propunerea comisiei interne de casare;
b) cu aprobarea autorităţii tutelare, în cazul bibliotecilor publice fără personalitate juridică.
Art. 36. - Colecţiile Fondul de documente al unei biblioteci publice se verifică prin inventarieri periodice, astfel:
a) Colecţia Fondul cu până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani;
b) Colecţia Fondul care cuprinde între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani;
c) Colecţia Fondul care cuprinde între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani;
d) Colecţia Fondul care cuprinde între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani;
e) Colecţia Fondul cu peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani.
În situaţia în care fondul este împărţit pe gestiuni separate (colecţii, secţii, filiale), inventarul se va face prin rotaţie pentru a se evita închiderea completă a bibliotecii pentru utilizatori.
Art. 37. - (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din bibliotecile publice se fac, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin:
a) dispoziţia scrisă a conducerii bibliotecii publice pentru bibliotecile publice cu personalitate juridică;
b) dispoziţia scrisă a conducerii autorităţii tutelare, pentru bibliotecile publice fără personalitate juridică.
(2) În dispoziţie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului.
(3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la încheierea inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, rezultatele acţiunii, cu precizări în privinţa:
a) actelor de gestiune utilizate şi a situaţiei cantitative şi valorice a fondului inventariat, pe categorii de documente, aşa cum a fost declarată şi consemnată aceasta la începerea verificării gestionare;
b) rezultatelor verificării: existentul constatat numeric şi valoric, pe categorii de documente, situaţia documentelor eventual nerestituite de utilizatori până la finalizarea inventarului, neînregistrate sau lipsă la inventar, precum şi celor uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a fiecarei categorii de documente pe borderouri-anexă şi cu propunerea de casare a celor din urmă.
(4) Conducerea bibliotecii publice cu personalitate juridică, respectiv conducerea autoritaţii tutelare, stabileşte, în funcţie de rezultatele acţiunii de inventariere, modalitaţile de finalizare a verificării gestionare, inclusiv prin posibila acordare a unui nou termen pentru clarificarea eventualelor lipsurilor.
Art. 38. - (1) Documentele bunuri culturale comune lipsă din gestiune se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalenta cu de 1-5 ori preţul astfel calculat, potrivit gradului de vinovaţie evaluat de conducerea bibliotecii sau autoritatea tutelară.
(2) Documentele bunuri culturale de patrimoniu lipsa din gestiune se recuperează cu prioritate fizic sau, dacă acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 39. - (1) Verificarea integrală a fondului de documente din bibliotecile publice se realizeaza şi prin inventare de predare / primire, în condiţiile schimbării în totalitate sau în majoritate a membrilor echipei gestionare.
(2) În condiţiile în care schimbările de personal sunt parţiale, pentru a evita frecventa închidere a bibliotecii sau a unor compartimente ale acesteia, se poate realiza şi prin integrarea în gestiune, cu acordul părţilor şi stabilirea perioadelor pentru care se calculează răspunderile gestionare ale fiecărui bibliotecar.
Art. 40. - (1) Predarea-primirea gestiunii se fac pe baza unei dispoziţii scrise, în condiţiile legii şi ale art. 37 din prezentul Regulament-cadru.
(2) Predarea-primirea gestiunii se fac prin confruntarea fondului de documente cu registrele de inventar, actele de intrare-ieşire în şi din gestiune, registrul de mişcare a fondurilor şi, dupa caz, cu fişele cărţilor împumutate -contract ale utilizatorilor sau a celor menţionate în baza de date electronice, precum şi cu evidenţa preliminară a publicaţiilor seriale neconstituite în volume de bibliotecă.
(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru partea care preda, al doilea pentru cea partea care primeşte şi al treilea pentru contabilitatea bibliotecii / autoritaţii tutelare) şi cuprinde:
a) specificarea actelor de gestiune utilizate şi menţionarea existentului, numeric şi valoric, pe categorii de documente, consemnat la începerea verificării gestionare;
b) rezultatele verificării: existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi situaţia documentelor eventual nerestituite, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri.
(4) Conducerea bibliotecii publice cu personalitate juridică, respectiv conducerea autoritaţii tutelare, stabileşte modalitaţile de finalizare a acţiunii de predare-primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri.

Capitolul V Personalul bibliotecilor publice

Art. 41. - (1) Personalul bibliotecilor de drept public se dimensioneaza în raport cu populaţia unitaţii teritorial-administrative pentru care îşi desfaşoară activitatea, cu funcţiile şi atribuţiile ce le revin potrivit rangului deţinut, cu gradul de diversitate al serviciilor oferite şi nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă.
(2) Personalul bibliotecilor publice se compune din:
a) personal de specialitate;
b) personal administrativ;
c) personal de întreţinere.
(2) În categoria personalului de specialitate se includ: bibliotecari, bibliotecari-operatori date, clasificatori, bibliografi, cercetători, redactori, documentarişti, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analişti, custozii, mânuitori, depozitari, precum şi alte funcţii conform serviciilor derulate de biblioteca, prevazute în C.O.R..
(3) Statul de funcţii şi organigrama bibliotecii de drept public se aprobă anual de către autoritatea tutelară.
Art. 42. - (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile de drept public cu personalitate juridica se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii.
(2) Angajarea şi promovarea personalului de specialitate din bibliotecile publice de drept public fără personalitate juridica se realizeaza prin concurs organizat de autoritatea tutelara, cu participarea obligatorie în comisia de examinare a cel puţin unui reprezentant al bibliotecii regionale, având în vedere rolul de control şi metodologic al acesteia.
(3) Recrutarea personalului din bibliotecile publice se face, cu prioritate, prin selecţia de specialisti cu studii superioare / de scurtă durata de specialitate sau cu studii postliceale de profil.
(4) Pot fi încadraţi ca bibliotecari si absolvenţi ai altor instituţii de învaţamânt superior, de învaţamânt de scurta durata sau de liceu, cu condiţia absolvirii ulterioare, în maximum 2 ani de zile, a unor cursuri de calificare / specializare.
(5) Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(6) Nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare a resurselor umane în bibliotecile de drept public sunt prevazute în Anexa la Legea 334/2002 Legea Bibliotecilor republicată cu completări şi modificări.
Art. 43. - Atribuţiile şi competenţele personalului din bibliotecile de drept public se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor anuale de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de catre directorul general, directorul de specialitate, şef serviciu, respectiv de către bibliotecarul coordonator responsabil sau autoritatea tutelară, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice, aprobat de ordonatorul principal de credite.
Art. 44. - Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din bibliotecile de drept public cu personalitate juridică se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se realizează, în mod obligatoriu, cu avizul bibliotecii regionale.
Art. 45. - (1) Conducerea bibliotecii de drept public şi ordonatorul principal de credite sunt obligaţi să asigure formarea profesională iniţială şi continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevazute prin buget.
(2) Cursurile de calificare şi formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în condiţiile legii, de instituţii acreditate în formarea profesionala a adulţilor, care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor dintr-o bibliotecă publică. Metodologia, criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formarii profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum şi modalitaţile de examinare finală şi certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii.
Art. 46. - Personalul din bibliotecile publice beneficiază de distincţii şi premii în condiţiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecii cu personalitate juridica sau a autorităţii tutelare acestora.

Capitolul VI Conducerea bibliotecilor

Art. 47. - (1) Conducerea bibliotecilor de drept public este asigurată dupa cum urmează:
a) în cazul bibliotecilor publice cu personalitate juridica, de catre un director general-manager sau de către un director-manager, desemnat de autoritatea tutelară în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă Nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poate avea unul sau mai mulţi adjuncţi;
b) în cazul bibliotecilor faăă personalitate juridică, de către un bibliotecar coordonator responsabil, cu funcţia de şef de birou, în cazul în care numărul personalului din subordine sau complexitatea activitaţii desfăşurate, la sediu şi în filiale / puncte de împrumut, justifică această încadrare.
(2) Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din cadrul bibliotecilor de drept public este asigurata de un şef de serviciu, sef de laborator, respectiv de un şef de birou, în baza unui proiect de dezvoltare a serviciului / compartimentului respectiv, având dreptul la salarizare, potrivit prevederilor legale.
Art. 48. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridica funcţioneaza consilii de administraţie, cu rol consultativ. Ce rost mai are în această situaţie CA ?
(2) Consiliul de administraţie este condus de directorul general-manager sau de directorul-manager, în calitate de preşedinte, şi este format din maximum 11 membri, astfel: director general-manager sau director-manager, directori adjuncţi, directori economici, contabil-sef si reprezentanţi ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului general-manager, respectiv a directorului-manager, precum şi un reprezentant al autoritaţii tutelare, desemnat de aceasta.
(3) Consiliul de administraţie al bibliotecii publice funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii, aprobat de autoritatea tutelară.
Art. 49. - (1) În cadrul bibliotecilor publice de drept public, cu sau fără personalitate juridică, poate funcţiona un consiliu stiinţific, cu rol consultativ în domeniul dezvoltarii colecţiilor şi serviciilor, al cercetarii ştiinţifice şi al activităţilor cultural-artistice.
(2) Consiliul stiinţific este format din maximum 9 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi stiinţifice, numiţi prin decizie a directorului general-manager / directorului-manager, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, prin decizie a autorităţii tutelare, la propunerea bibliotecarului coordonator responsabil.
Art. 50. - Angajarea, promovarea, sancţionarea si eliberarea din funcţie a directorilor generali-mangeri, directorilormanageri,
sau/si a bibliotecarilor  coordonatori responsabili din bibliotecile de drept public se efectueaza în condiţiile legii.

Capitolul VII Drepturile si obligaţiile utilizatorilor

Art. 51. - Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile si serviciile bibliotecilor de drept public sau privat se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.
Art. 52. - Bibliotecile de drept public întocmesc şi aduc la cunoştinţa utilizatorilor un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică:
a) serviciile oferite, eventualele tarife percepute pentru anumite servicii ale bibliotecii şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare compartiment al bibliotecii;
b) condiţiile în care se eliberează sau se vizează permisul de acces în bibliotecă;
c) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de bibliotecă;
d) obligaţiile referitoare la atitudinea utilizatorilor faţă de patrimoniul bibliotecii şi faţa de semeni;
e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la domiciliu, precum şi termenele de împrumut sau de prelungire;
f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor în cazul nerespectarii obligaţiilor prevazute în regulamentul activităţii cu publicul;
g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor.
Art. 53. (1) Relaţiile bibliotecii publice cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern ce trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin oricare altă formă de informare din interiorul instituţiei.
(2) Pentru o cât mai corectă relaţie utilizator-biblioteca publică, ambele parţi trebuie să respecte şi urmatoarele cerinţe / aspecte:
a) la înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoana care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialitaţii acestora;
b) pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materiala revine reprezentanţilor legali (parinţi, tutori), cosemnatarii / garanţii contractelor de utilizatori principali;
d) contractul de utilizare are rol de titlu executoriu;
e) utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi / sau de nereclamarea pierderii acestuia.
Art. 54. - În cadrul bibliotecilor de drept public, sumele stabilite pentru achiziţii de carţi, publicaţii seriale si alte documente de bibliotecă în limba minoritaţilor se stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii.
Art. 55. - Bibliotecile de drept public pot organiza servicii specializate pentru diferite categorii de persoane dezavantajate.
Art. 56. - (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare document, în funcţie de durata întârzierii şi de eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.
            E o prostie.
(1) Pentru nerestituirea la termen se aplică o amendă de zece lei pentru primele cinci zile întârziere, şi apoi câte un leu pentru fiecare zi. Serviciul de împrumut la domiciliu se suspendă pentru 30 de zile calendaristice, utilizatorul având acces la celelalte servicii oferite de instituţie.
(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care, se adaugă o suma echivalentă cu până la de 5 ori preţul recalculat. Serviciul de împrumut la domiciliu se suspendă pentru o30 de zile calendaristice, utilizatorul având acces la celelalte servicii oferite de instituţie..
(3) Sancţiunilor menţionate în alin. (1) si (2) se stabilesc si se fac publice, trimestrial, de către conducerea bibliotecii.
(4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca venituri extrabugetare ale bibliotecii.

Capitolul VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

şArt. 57. - Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea tutelară, constând în:
a) dreptul de a se conduce în afara oricaror ingerinţe politice, ideologice, etnice sau religioase;
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţională şi internaţionale;
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare, parteneriate cu alte biblioteci sau instituţii culturale, organizaţii din ţară şi străinatate, conform obiectivelor si strategiei generale stabilite de / sau în colaborare cu autorităţile tutelare;
e) participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, cu drept de achitare a cotizaţiilor şi a taxelor aferente.
Art. 58. - (1) Pentru sprijinirea materiala a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialistilor din acestea la programe culturale şi de formare continuă a personalului de specialitate, bibliotecile publice cu personalitate juridica se pot asocia între ele sau cu alte instituţii culturale şi pot crea fundaţii, asociaţii sau consorţii.
(2) Condiţiile şi cotele de participare la finanţarea programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se aprobă de către autoritatea tutelară.
Art. 59. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a finanţa activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de funcţionare stabilite în condiţiile Legii nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a contractului de management, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice.
(2) Pentru optimizarea activităţii de completare a colecţiilor bibliotecilor de drept public, Ministerul Culturii prevede în bugetul propriu şi fonduri destinate exclusiv achiziţiei de documente pentru aceasta categorie de biblioteci.
(3) Investitorii privaţi care sponsorizează bibliotecile de drept public pentru construcţia de localuri, dotari, achiziţia de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţarea programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburi de specialişti, burse de studii, participarea la congrese internaţionale primesc scutiri şi facilitaţi fiscale în condiţiile legii.
(4) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de bibliotecă destinate schimbului şi împrumutului interbibliotecar intern şi internaţional de publicaţii sunt suportate de utizatori.
Art. 60. - (1) Periodic, directorul general-managerul / directorul-managerul bibliotecilor publice, prezintă autoritii tutelare rapoarte de activitate, spre evaluare în condiţiile legii.
(2) Evaluarea activitaţii bibliotecarului coordonator responsabil se face de către autoritatea tutelară, cu consultarea si avizul de specialitate al bibliotecii regionale.
Art. 61. Situaţiile statistice anuale se transmit de către bibliotecile de drept public Institutului Naţional de Statistică (prin direcţiile regionale), Ministerului Culturii şi Comisiei de statistică a ANBPR, care întocmeşte rapoarte anuale privind starea bibliotecilor publice din România.
Art. 62. - (1 ) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează bibliotecile publice se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele optime de funcţionare, în condiţiile Legii nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia prevazută la Art. 62. alin. (1), autoritaţile tutelare au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii bibliotecii publice.
Art. 6.3 - Anexele, din Legea 334/2002 Legea bibliotecilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind funcţiile de conducere şi funcţiile de execuţie (de specialitate şi administrative) pentru activitatea bibliotecilor publice si Criteriile de normare în bibliotecile publice fac parte din prezentul Regulament.

28.06.2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu